اجزای دستگاه کارتخوان

قطعات اصلی دستگاه کارتخوان

قطعات دستگاه کارتخوان را می توان به دو دسته اجزای نرم افزاری و اجزای سخت افزاری تقسیم بندی کرد که در ادامه راجع به این قطعات بیشتر صحبت خواهد شد.