روش های محافظت از دستگاه کارتخوان

روش های محافظت از دستگاه کارتخوان

سرفصل های روش های محافظت از دستگاه کارتخوان:
-استفاده مناسب توسط افرادی که مستقیما با دستگاه کارتخوان کار می کنند
-نیاز به کمک یک متخصص در زمینه دستگاه های کارتخوان
-اصول تمیز کردن دستگاه کارتخوان
-اصول نگهداری از باتری دستگاه کارتخوان
-نگهداری درست از قطعات کارتخوان
-جمع بندی اصول نگهداری از دستگاه کارتخوان